Gebruiksvoorwaarden Zoekbijbaan.nl en Stagemotor.nl

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als opdrachtgever gebruik kunt maken van de Dienst die Zoekbijbaan.nl en Stagemotor.nl aanbieden op de Website(s) Stagemotor.nl en/of Zoekbijbaan.nl. Lees deze Gebruiksvoorwaarden goed door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. Door gebruik te maken van de Dienst, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Onder de in deze gebruiksvoorwaarden met een beginhoofdletter gebruikte begrippen wordt verstaan:

1.1 CV: een curriculum vitae, een beknopt overzicht met gegevens over de SB-zoekende, zijn studie- en werkervaring en overige persoonlijke gegevens.
1.2 CV-database: de door ZB/SM.nl aangelegde database met daarin het Profiel en indien toegevoegd het CV van SB-zoekende, al dan niet in geanonimiseerde vorm.
1.3 Dienst: de dienst die ZB/SM.nl aan Opdrachtgever verlenen door onder meer via Website(s) toegang te geven tot een Profiel alsmede tot de CV- en Vacaturedatabase - en welke nader is beschreven op Website(s) en in artikel 3.1 van deze Gebruiksvoorwaarden.
1.4 Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden zoals omschreven in dit document.
1.5 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.6 Licentie: ruime, kosteloze, onherroepelijke, eeuwigdurende, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve toestemming aan ZB/SM.nl.om in het kader van de Dienst verstrekte informatie (al dan niet gedeeltelijk) te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en/of openbaar te maken, waaronder in ieder geval begrepen voor doeleinden gerelateerd aan de Dienst en/of publicaties van ZB/SM.nl.
1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Profiel aanmaakt op de Website(s) en/of anderszins van de Dienst gebruik maakt.
1.8 Profiel: aparte sectie voor de Opdrachtgever op de Website(s) die wordt gecreëerd wanneer deze zich aanmeldt voor de Dienst.
1.9 SB-zoekende: De Stage- en/of Bijbaanzoekende, een natuurlijke persoon die een Profiel aanmaakt op de Website(s) en/of anderszins van de Dienst gebruik maakt.
1.10 ZB/SM.nl: Zoekbijbaan.nl en Stagemotor.nl zijn handelsnamen van Melon Software B.V. en daaraan gelieerde groepsondernemingen, gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden en gevestigd aan de Fascinatio Boulevard 252, 3065 WB te Rotterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 24309347.
1.11 Vacatures: daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures van Opdrachtgever.
1.12 Vacature-database: de door ZB/SM.nl aangelegde database met daarin de Vacatures van Opdrachtgevers.
1.13 Wachtwoord: het door Opdrachtgever opgegeven wachtwoord om toegang te krijgen tot uw Profiel en gebruik te kunnen maken van de Dienst.
1.14 Website(s): de websites via welke ZB/SM.nl haar Dienst aanbiedt en welke toegankelijk is via www.stagemotor.nl en www.zoekbijbaan.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website(s) door Opdrachtgever en het verlenen van de Dienst aan Opdrachtgever.
2.2 ZB/SM.nl wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2.3 Eventuele afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen ZB/SM.nl en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 ZB/SM.nl hebben te allen tijde het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op Zoekbijbaan.nl en Stagemotor.nl te vinden. Indien Opdrachtgever het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert Opdrachtgever daarmee de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien Opdrachtgever niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is het Opdrachtgever niet langer toegestaan de Dienst te gebruiken. Het is derhalve raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 Dienst

3.1 De Dienst betreft de Dienst van ZB/SM.nl en alle rechtshandeling in de relatie tussen ZB/SM.nl en Opdrachtgever, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de mogelijkheid voor Opdrachtgever om via de Website(s) een Profiel en een Vacature aan te maken, welke wordt opgenomen in de Vacature-database, alsmede om naar het (anonieme) Profiel en CV van SB-zoekende in de CV-database te zoeken en deze te raadplegen, met het doel Vacatures te plaatsen en sollicitaties van SB-zoekenden te ontvangen.
3.2 ZB/SM.nl proberen SB-zoekende en Opdrachtgever tot elkaar te brengen. ZB/SM.nl zijn echter nadrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen SB-zoekende en Opdrachtgever wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. Bovendien kunnen ZB/SM.nl niet garanderen dat een SB-zoekende daadwerkelijk een overeenkomst met Opdrachtgever zal sluiten, dan wel dat SB-zoekende en Opdrachtgever aan elkaars wensen voldoen.
3.3 Opdrachtgever en Stagemotor.nl en/of Zoekbijbaan.nl kunnen eventueel een aparte overeenkomst sluiten met betrekking tot extra (betaalde) mogelijkheden en/of functionaliteiten van de Website(s) en/of de Dienst.

Artikel 4 Aanmelding, Wachtwoord, Profiel en Inlogprocedure

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient Opdrachtgever een Profiel aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website(s) en in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Alleen een Opdrachtgever die (wettelijk) bevoegd dan wel gerechtigd is om gebruik te maken van de Website(s) en de Dienst af te nemen, is gerechtigd een Profiel aan te maken.
4.2 Opdrachtgever dient tijdens het aanmaken van het Profiel een Wachtwoord op te geven, welke in combinatie met het opgegeven e-mailadres toegang geeft tot het Profiel. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor en zal zorgvuldig omgaan met zijn Profiel en Wachtwoord.
4.3 Opdrachtgever erkent dat zijn Profiel en Wachtwoord organisatiegebonden en niet overdraagbaar zijn en slechts binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever gebruikt mogen worden. Het is dan ook niet toegestaan om meer dan één Profiel per Opdrachtgever aan te maken of een Profiel op naam van een andere organisatie aan te maken.
4.4 ZB/SM.nl mogen er vanuit gaan dat Opdrachtgever is wie hij zegt dat hij is in zijn Profiel.
4.5 Opdrachtgever zal zodra hij weet of redenen heeft om te vermoeden dat een Wachtwoord en bijbehorend e-mailadres in handen is gekomen van onbevoegde derden, ZB/SM.nl daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, onverminderd Opdrachtgevers eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het Wachtwoord.
4.6 ZB/SM.nl behouden zich het recht voor de inlogprocedure en/of het Wachtwoord te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van (het functioneren van) de Dienst.

Artikel 5 Vacatures

5.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem verstrekte bedrijfsgegevens waaronder maar niet beperkt tot de Vacatures, bedrijfsinformatie, contactpersoon en bank- en facturatiegegevens.
5.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat het verstrekken van gegevens bij het aanmaken van het Profiel en de Vacatures op de Website(s), gelijk staat aan het geven van een Licentie, onder meer om deze op te nemen in de Vacature-database van ZB/SM.nl en anderszins aan te wenden voor het verlenen van de Dienst, waaronder verstrekking aan SB-zoekende.
5.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om in Vacatures (eigen) bedrijfsnamen, contactgegevens, handelsnamen en/of merknamen te noemen, tenzij Opdrachtgever en ZB/SM.nl een aparte overeenkomst sluiten waarin anders wordt overeengekomen, zoals genoemd in 3.3.
5.4 ZB/SM.nl behouden zich het recht voor de inhoud van een vacature in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website(s) indien dit naar het oordeel van Stagemotor.nl en/of Zoekbijbaan.nl noodzakelijk is in verband met het in 5.3 vermelde, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding en/of restitutie.

Artikel 6 Gebruik van de Dienst

6.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het Opdrachtgever niet is toegestaan om
  • de Vacaturedatabase en CV-database op enige wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke of rechtmatige wijze te gebruiken en/of in te zien,
  • inbreuk te maken op de rechten van ZB/SM.nl of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten,
  • onware of misleidende informatie af te geven in het kader van de Dienst,
  • in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving,
  • in strijd te handelen van de Gebruiksvoorwaarden,
  • te handelen op onrechtmatige wijze of op een wijze die de belangen en goede naam van ZB/SM.nl schaden.
6.2 Elk gebruik van de Dienst door Opdrachtgever zijn voor eigen risico, rekening en verantwoording van Opdrachtgever.
6.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die via het e-mailadres en Wachtwoord-combinatie en aldus het Profiel worden verricht.

Artikel 7 Gebruik van de Vacature- en CV-database

7.1 Opdrachtgever erkent dat ZB/SM.nl producent is van de Vacature- en CV-database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de Vacature- en CV-database. Opdrachtgever garandeert slechts gebruik te zullen maken van de Vacature- en CV-database voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.
7.2 Opdrachtgever gebruikt de Vacature- en CV-database slechts binnen de eigen onderneming en met het oog op het vervullen van concrete, passende en openstaande Vacatures en alleen voor zover de beoogde CV's uit de CV-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op de openstaande Vacatures.
7.3 Het is Opdrachtgever toegestaan om in het kader van de Dienst een beperkt (in de zin van artikel 7.2) aantal anonieme Profielen op te vragen door middel van het downloaden en/of printen daarvan.
7.4 Opdrachtgever kan, tegen betaling van het op Website(s) genoemde tarief en de in artikel 13 genoemde betalingsvoorwaarden, bij ZB/SM.nl de contactgegevens van een SB-zoekende opvragen, waarmee Opdrachtgever toegang krijgt tot het volledige (niet-anonieme) Profiel van SB-zoekende.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website(s), CV-database, Vacaturedatabase en de Dienst berusten bij ZB/SM.nl en/of diens licentiegevers, met uitzondering van informatie die onder de reikwijdte van de Licentie valt.
8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Website(s) of enige inhoud daarvan, waaronder inbegrepen (delen van) de CV- en Vacaturedatabase, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZB/SM.nl, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Opdrachtgever niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ZB/SM.nl, een substantieel gedeelte en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de vacaturedatabank en/of de CV-database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankwet, een en ander behoudens dwingendrechtelijke uitzonderingen en/of behoudens als toegestaan in artikel 8.2.

Artikel 9 (Persoons)gegevens en geheimhouding

9.1 Opdrachtgever zal de (persoons)gegevens die hij via de Vacature- of CV-database van ZB/SM.nl ontvangt, vertrouwelijk behandelen en verplicht zich zodoende tot geheimhouding daarvan.
9.2 Opdrachtgever mag (persoons)gegevens van SB-zoekende die hem via de Website(s) zijn openbaar gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot naam- adres en woonplaatsgegevens en e-mailadressen van SB-zoekende, slechts gebruiken met het doel een concrete, openstaande en passende vacature te vervullen. Het is voor Opdrachtgever onder geen enkele voorwaarde toegestaan om de via Website(s) verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken, tenzij SB-zoekende daar toestemming voor geeft.
9.3 Opdrachtgever zal geen (persoons)gegevens openbaarmaken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende SB-zoekende en ZB/SM.nl.
9.4 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat indien hij (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, Opdrachtgever, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis verbeurt. Daarbij geldt een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis. Dit doet niets af aan het recht van ZB/SM.nl om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Artikel 10 Vrijwaring

10.1 Opdrachtgever vrijwaart ZB/SM.nl tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever met behulp van de Dienst verrichte activiteiten, zoals gegevens in het Profiel of Vacature, op enigerlei wijze onrechtmatig zijn en/of gerelateerd zijn aan en/of voortvloeien uit het door Opdrachtgever niet-nakomen van de Gebruiksvoorwaarden.
10.2 ZB/SM.nl zullen zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te kunnen verlenen. ZB/SM.nl garanderen echter niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is noch dat de Dienst foutloos zal worden geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken.

Artikel 11 Overmacht

11.1 ZB/SM.nl en Opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan ZB/SM.nl gebruik maken voor het leveren van de Dienst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 ZB/SM.nl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van ZB/SM.nl, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Artikel 13 Betalingsvoorwaarden

13.1 Alle prijzen op de Website(s) zijn in euro's en exclusief BTW.
13.2 Opdrachtgever dient de voor levering van de Dienst verschuldigde bedragen te betalen op de in de factuur aangegeven wijze en binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
13.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn ZB/SM.nl, zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling, gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief. Zolang Opdrachtgever niet aan de betreffende betalingsverplichting voldoet, zijn ZB/SM.nl gerechtigd de uitvoering van de Dienst op te schorten.
13.4 Opdrachtgever vergoedt aan Stagemotor.nl en/of Zoekbijbaan.nl alle gemaakte kosten voor het inroepen van rechtsbijstand, noodzakelijk ter inning van verschuldigde bedragen.
13.5 Indien Opdrachtgever de voor de Dienst verschuldigde bedragen via maandelijkse automatische incasso betaalt, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo rond de afgesproken incassodatum. Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is. Op dat moment is de totale vordering van ZB/SM.nl, waaronder mede inbegrepen facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, direct opeisbaar.

Artikel 14 Duur en beëindiging

14.1 Opdrachtgever heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en het Profiel te beëindigen.
14.2 Indien Opdrachtgever op het moment van de beëindiging als bedoeld in art. 14.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Dienst heeft ontvangen, zullen daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van beëindiging zijn.
14.3 ZB/SM.nl zijn te allen tijde - zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg - gerechtigd om (i) de activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, (ii) het Profiel en/of Vacatures van Opdrachtgever tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, (iii) de Dienst te beëindigen, en/of (v) te weigeren om de Dienst aan Opdrachtgever te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Opdrachtgever handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en/of ZB/SM.nl van mening zijn dat uw handelen schade of aansprakelijkheid aan Opdrachtgever, derden of aan de Dienst kunnen toebrengen. ZB/SM.nl zijn hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever.

Artikel 15 Diversen

15.1 Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die tussen u en ZB/SM.nl ontstaan in verband met en/of gerelateerd aan het gebruik van de Dienst en/of Website(s), zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.
15.3 ZB/SM.nl mogen rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, dient Opdrachtgever het gebruik van de Dienst te staken en zijn Profiel te beëindigen.
15.4 Onverminderd eventueel voor de ZB/SM.nl bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen Opdrachtgever en ZB/SM.nl voor het gebruik van Website(s) en de Dienst te bewaren, zijn ZB/SM.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor u toegankelijk te houden.
15.5 Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. ZB/SM.nl en Opdrachtgever verplichten zich in te spannen om tot een geldig beding te komen dat zo veel mogelijk overeenstemt met het nietige of vernietigde beding.