Tips en Adviezen


Loonheffingen
 
Wat zijn loonheffingen?
 
-         loonbelasting en premie volksverzekeringen
-         premie werknemersverzekeringen
-         inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw)
 
Loonheffing wordt afgedragen aan de Belastingdienst. De heffing bestaat uit loonbelastingen en premies volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn: de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).
 
 
Loonbelasting/premie volksverzekeringen
 
De loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn een voorheffing op de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Degene die loon of een uitkering verstrekt, houdt de loonbelasting/premie volksverzekeringen in, waardoor degene die het loon of de uitkering ontvangt, geen of minder inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen hoeft te betalen. Degene die moet inhouden, wordt inhoudingsplichtige genoemd. Degene op wiens loon of uitkering wordt ingehouden, wordt werknemer genoemd. De loonbelasting/premie volksverzekeringen is in het algemeen een werknemersschuld. Er zijn echter uitzonderingen, waaronder de eindheffing.
 
De volksverzekeringen zijn ;
-         Algemene ouderdomswet (AOW)
-         Algemene nabestaandenwet (Anw)
-         Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
-         Algemene kinderbijslagwet (AKW)
 
De meeste volksverzekeringen worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Deze is niet verantwoordelijk voor de heffing (dat is de belastingdienst), maar wel voor de uitkeringen op grond van de volksverzekeringen. De ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen draagt u in één bedrag af aan de belastingdienst. Voor de AKW is geen premie verschuldigd.
 
 
Premie werknemersverzekeringen
 
Naast loonbelasting/premie volksverzekeringen moeten premies werknemersverzekeringen ingehouden worden. De werknemersverzekeringen zijn;
-         Ziektewet (ZW)
-         Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
-         Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
-         Werkeloosheidswet (WW)
 
De Belastingdienst draagt zorg voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen. Het bedrijfs- en beroepsleven is voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen ingedeeld in sectoren. Een werkgever is van rechtswege bij een sector aangesloten.
 
De werknemersverzekeringen geven werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering of een verstrekking. UWV verzorgt de uitkeringen.
 
U bent als werkgever premies voor de werknemersverzekeringen verschuldigd. U mag een deel van het premiebedrag inhouden op het loon van de werknemer. Dat is echter geen verplichting. Aan uw inhoudingsbevoegdheid zijn regels verbonden. Zo mag u bijvoorbeeld toegestane werknemersbijdragen alleen inhouden op het moment van de loonbetaling. Verzuimt u dat geheel of gedeeltelijk, dan mag u dit niet op een later tijdstip (bijvoorbeeld bij een volgende loonbetaling) alsnog doen. Het is voor u dan ook van groot belang dat u tijdig de juiste werknemersbijdragen inhoudt. Als u de werknemersbijdrage niet inhoudt, dan is er sprake van voordeel uit dienstbetrekking. Dit wordt beschouwd als loon.
 
De premie ZW is opgenomen in de premie WW en wordt dus niet apart geheven. Voor de premie WW kunt u een deel van de premie inhouden op het loon van de werknemer. De premie voor de WAO en de WIA wordt in 2006 gecombineerd geheven. Aan de WAO/WIA-premie draagt alleen de werkgever bij. Als werkgever betaalt u het werkgevers- én het werknemersdeel van de premies aan de Belastingdienst. Bij een eventuele premieschuld van de werkgever kan de Belastingdienst de werknemer niet aansprakelijk stellen, want u bent verantwoordelijk voor de betaling.
 
 
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
 
Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd. Op grond van deze wet moet een werknemer bij een zorgverzekeraar een nominale premie betalen voor zijn ziektekostenverzekering. Daarnaast moet u een inkomensafhankelijke bijdrage inhouden op het loon van de werknemer. Als de werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet of bepaalde uitkeringen, dan moet u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aan hem vergoeden. De vergoeding is belast voor de loonbelasting/volksverzekeringen, maar onbelast voor de overige loonheffingen. Per saldo betekent dit voor de werknemer dat hij van u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vergoed krijgt, maar dat de loonbelasting/premie volksverzekeringen over deze vergoeding wel voor zijn rekening komt.
 
 
Wanneer krijgt u te maken met loonheffingen?
 
In het algemeen moet u loonheffingen gaan berekenen en inhouden en premies werknemersverzekeringen gaan betalen als iemand bij u in dienstbetrekking gaat werken. Het maakt niet uit of degene die bij u werkt, een vaste dienstbetrekking heeft. Ook bijvoorbeeld een losse hulpkracht, vakantiewerker of zaterdaghulp kan bij u in dienstbetrekking zijn. U moet ook loonheffingen inhouden bij onder meer thuiswerkers, commissarissen van lichamen, kinderen die meewerken in de onderneming van hun ouders, beroepssporters en artiesten.
 
 
Aanmelden en gegevens administreren
 
Wanneer u loonheffingen moet gaan inhouden en afdragen, dan moet u aan een aantal verplichtingen voldoen:
-         U moet u als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst.
-         U moet de identiteit van de werknemer vaststellen.
-         U moet een loonbelastingverklaring uitreiken aan de werknemer.
 
Op 1 juli 2006 wordt de zogenoemde eerstedagmelding (EDM) ingevoerd. Vanaf dat moment moet u werknemers die bij u in dienst komen werken, eerst aanmelden bij de Belastingdienst.
 
 
Loonadministratie aanleggen en onderhouden
 
Als u een of meer werknemers in dienst neemt, moet u een loonadministratie gaan bijhouden. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is nodig voor een juiste berekening van de loonheffingen en om de juiste gegevens te kunnen verstrekken aan de Belastingdienst en UWV. Bovendien moeten de gegevens zo worden geadministreerd, dat ze toegankelijk zijn voor controle door de Belastingdienst.
 
 
Waarover loonheffing berekenen?
 
Loonheffingen moeten worden berekend over alles wat een werknemer op grond van zijn dienstbetrekking geniet. Ook over diverse uitkeringen zijn loonheffingen verschuldigd. De belangrijkste vorm van loon is 'loon in geld': salaris, vakantiegeld, overwerkloon, provisie, dertiende maand en alles wat u verder aan de werknemer in geld uitbetaalt. Maar er zijn ook andere vormen van loon:
 
-         beloningen “in natura”
-         aanspraken
-         (vrije) vergoedingen verstrekken
 
 
Loonheffing afdragen
 
De loonheffingen die u inhoudt op het loon van de werknemer, draagt u periodiek af aan de Belastingdienst in 1 aangifte. Vanaf 1 januari 2006 moet u deze aangifte elektronisch doen. U doet per maand of per 4 weken aangifte. In de Aangiftebrief Loonheffingen die u van de Belastingdienst krijgt, staan de aangiftetijdvakken die voor u gelden. U ontvangt daarna elk aangiftetijdvak een herinnering om aangifte te doen, samen met een acceptgiro. Daarmee kunt u de verschuldigde loonheffingen betalen.
 
Dienstbetrekking van studenten en scholieren
 
Voor studenten en scholieren bestaat een bijzondere regeling waarmee wordt voorkomen dat te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt ingehouden. Dit wordt bereikt doordat u een langer loontijdvak in aanmerking kunt nemen, namelijk het kalenderkwartaal. U hoeft dan in veel gevallen geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden, omdat er rekening kan worden gehouden met een hogere loonheffingskorting. Om dit te mogen doen, moet u wel beschikken over een verklaring waarin de student of scholier aangeeft dat hij voor deze regeling in aanmerking wil komen. Omdat deze regeling slechts geldt voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, moeten wel de premies werknemersverzekeringen worden betaald. Ook moet u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhouden en vergoeden.
 
Met ingang van 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd. Door deze wet is het onderscheid tussen ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden vervallen. Iedereen die in Nederland AWBZ verzekerd is, moet verplicht een basisverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. Uw werknemers zijn AWBZ verzekerd als zij in Nederland premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen. Voor meer informatie over de premieplicht kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.
 
De studenten- en scholierenregeling geldt voor:
 
-         scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag op grond van de Algemene kinderbijslagwet;
-         studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een (voorwaardelijke) gift of prestatiebeurs op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
-         studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van de Wet tegemoetkoming studiekosten.
Aan de toepassing van de studenten- en scholierenregeling is een aantal voorwaarden en verplichtingen verbonden.
Om deze regeling te beëindigen moet u aan bepaalde verplichtingen voldaan hebben.
 
 
Voorwaarden en verplichtingen
 
Voor toepassing van de studenten- en scholierenregeling moet de werknemer de Bijlage studenten- en scholierenregeling bij de loonbelastingverklaring invullen. Hierop moet het correspondentienummer van de studiefinanciering (of tegemoetkoming studiekosten) of het registratienummer van de kinderbijslag worden ingevuld. Uit deze bijlage blijkt of de werknemer student of scholier is in de zin van de regeling en of de student of scholier voor toepassing van de regeling in aanmerking wil komen. De Bijlage studenten- en scholierenregeling moet u bij de loonbelastingverklaring bewaren.
 
Blanco bijlagen zijn verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Ook kunt u de bijlage downloaden via deze link
(pdf link downloaden knop regelen!)
 
Dit formulier is een bijlage bij de loonbelastingverklaring en is bestemd voor studenten en scholieren die naast hun studie of school bijverdiensten hebben Over die bijverdiensten houdt uw werkgever loonbelasting/premie volksverzekeringen in. Als hij dat volgens de gebruikelijke regels doet, kan het zijn dat u te veel betaalt. U kunt het te veel betaalde bedrag met een Tj- of T-biljet terugvragen, maar dat kan pas na afloop van het jaar en alleen als het bedrag een bepaalde drempel overschrijdt. Daarom kunt u gebruik maken van een regeling die in de meeste gevallen voorkomt dat u te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen betaalt: de studenten- en scholierenregeling.
 
U vult dit formulier in de volgende vier gevallen in:
-         U wilt gebruik maken van de studenten- en scholierenregeling.
-         U voldoet niet meer aan de voorwaarden om van de studenten- en scholierenregeling gebruik te mogen maken.
-         U wilt niet langer gebruik maken van de studenten- en scholierenregeling.
-         U moet samen met dit formulier ook altijd een nieuwe loonbelastingverklaring invullen en bij uw werkgever inleveren.
U mag daarnaast een eigen model van de bijlage gebruiken. Uw eigen model moet minimaal de gegevens bevatten van het model van de Belastingdienst.
Als u wordt verzocht om loonbelastingverklaringen op te sturen naar de Belastingdienst, dan moet u de Bijlage studenten- en scholierenregeling meesturen.
 
Voor toepassing van de studenten- en scholierenregeling wordt de kwartaaltabel gebruikt. De berekening van de inhouding is als volgt: op elk inhoudingstijdstip moet het loon dat al eerder in het kalenderkwartaal is verstrekt, worden opgeteld bij het loon dat op dat moment is verstrekt. Vervolgens wordt de inhouding bepaald alsof op dat moment het gehele loon wordt verstrekt. Al eerder ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt daarop in mindering gebracht (tot een bedrag niet lager dan nul). Deze werkwijze geldt ook wanneer de werknemer meerdere dienstbetrekkingen in één kalenderkwartaal bij u heeft.
 
Voor toepassing van de regeling moet u de ‘Bijlage studenten- en scholierenregeling’ bewaren bij de loonboekhouding.
 
De regeling kan uitsluitend worden beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderkwartaal. Hiervoor moet de werknemer een nieuwe loonbelastingverklaring en een nieuwe Bijlage studenten- en scholierenregeling bij u inleveren.
 
<< Solliciteren Buitenlandse studenten >>
Tips en Adviezen - Naar boven

- Copyright Zoekbijbaan.nl 2019