Tips en Adviezen


CAO
 
In de Collectieve Arbeidsovereenkomst worden afspraken vastgelegd voor een groep werknemers, bijvoorbeeld van één bedrijf, of voor een hele beroepsgroep. Die afspraken gaan over zaken die in geld zijn uit te drukken. Denk aan lonen, vakantiegeld, toeslagen voor overwerk of ploegendienst, reiskosten, spaarregelingen, en de loondoorbetaling bij ziekte. Andere onderwerpen zijn niet in geld uit te drukken, maar wel zo belangrijk: ontslag, de tijden waarop men moet werken, recht op extra vrije dagen, verlofregelingen, kinderopvang, inspraak, scholing, loopbaanontwikkeling, veiligheid, etc.
 
In de CAO staat verder:
-         voor wie de gemaakte afspraken gelden (soms niet voor vakantiewerkers, uitzendkrachten of stagiairs).
-         hoe lang de afspraken geldig zijn (de looptijd).
-         of er afwijkingen per bedrijf mogelijk zijn.
 
Vakbonden zijn een van de partijen die namens de werknemers om de tafel gaan met werkgevers om over de CAO te onderhandelen.
 
 
Hoe komt een CAO tot stand?
 
Voordat de datum van de CAO verloopt (ze gelden vaak één of twee jaar) moeten werkgevers(organisaties) en vakbonden met elkaar nieuwe afspraken maken. De bonden vertegenwoordigen de werknemers. De vakbond en de werkgeversorganisatie onderhandelen over de voorstellen. Zijn ze het eens, dan leggen de bonden de voorstellen voor aan hun achterban (de leden). Als zij akkoord gaan, is er een nieuwe CAO.
 
Als de partijen er aan de onderhandelingstafel niet uit komen, dan proberen bonden en werknemers wel eens druk op de ketel te zetten door actie te voeren of zelfs een staking uit te roepen. Meestal gaan de partijen opnieuw om de tafel zitten en worden ze het uiteindelijk eens.
 
Vaak staat in de aanstellingsbrief van de werknemers of in een individuele arbeidsovereenkomst welke CAO voor de werknemer van toepassing is. Voor vragen kunt u de FNV Servicelijn bellen, telefoon 0900 - 3 300 300 (€ 0,10 p.m.).
 
 
Wat is de vakvolwassenleeftijd?
 
In sommige CAO's worden jeugdloonschalen gehanteerd. Het salaris is dan afhankelijk van de leeftijd. Vaak lopen deze jeugdloonschalen tot 23 jaar. Als iemand te oud is voor die jeugdloonschaal, dan is deze persoon "vakvolwassen" en krijgt hij het loon van een volwassene. Dan kan het loon stijgen door je ervaringsjaren. Hoe meer ervaring, hoe hoger het loon.
<< Stageperiodes ECABO >>
Tips en Adviezen - Naar boven

- Copyright Zoekbijbaan.nl 2019