Tips en Adviezen


Verschillende Overeenkomsten
Arbeidsovereenkomst
Als u personeel aanneemt moet u deze een arbeidsovereenkomst aanbieden. Deze overeenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen en u moet ook rekening houden met een eventuele CAO. U kunt ook een flexibele arbeidscontract overwegen. Houd daarbij wel rekening met de Flexwet.
Hebt u personeel nodig, maar wilt u zich niet langer dan nodig is binden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om voor korte of langere tijd over personeel te beschikken. Zo kunt u een (flexibele) arbeidsovereenkomst overwegen. Houd daarbij wel rekening met de Flexwet. Na drie tijdelijke contracten heeft een werknemer automatisch recht op een vast contract, als de tussenliggende perioden korter waren dan 3 maanden.
Ook moet u letten op uw aansprakelijkheid en loonadministratie. Het is ook mogelijk taken uit te besteden. Dit kan bijvoorbeeld door een specialist buiten uw bedrijf een opdracht te geven. Er zijn diverse mogelijkheden voor een flexibel contract: 

Oproep- of nul-urenovereenkomst
Hebt u personeel nodig voor onregelmatig werk, overweeg dan een oproep- of nul-urenovereenkomst. Daarbij roept u de oproepkracht op wanneer u werk voor hem hebt. Er zijn twee soorten oproepovereenkomsten:
·         oproepcontract zonder opkomstverplichting (voorovereenkomst): u bent niet verplicht de oproepkracht op te roepen en de oproepkracht is niet verplicht gehoor te geven aan uw oproep
·         oproepcontract met opkomstverplichting: dit is een gewone arbeidsovereenkomst, maar daarin is geen vast aantal werkuren per periode afgesproken 
Het begrip oproepcontract is een verzamelnaam. Andere namen zijn nulurencontracten, afroepcontracten, min-maxcontracten etc. De Flexwet geeft de positie van de werknemer meer zekerheid. Zo kan de werkgever slechts in de eerste zes maanden de loondoorbetalingsverplichting uitsluiten. En geldt er een wettelijk gegarandeerd minimumloon per oproep. De grens met een volwaardige arbeidsovereenkomst kan snel overschreden zijn.
Werkgevers die oproepkrachten willen aannemen doen er goed aan zich zorgvuldig te laten voorlichten. 

Overeenkomst van Opdracht
Bij een ‘overeenkomst van opdracht' maakt u afspraken over de hoeveelheid tijd die degene die voor u werkt gaat besteden. Betaling vindt plaats per afgesproken tijdseenheid. Een voorbeeld is het inschakelen van een persoon voor een periode van twee weken in fulltime verband om bepaalde afgesproken werkzaamheden te verrichten. Bij de overeenkomst van opdracht is geen sprake van loonheffing en afdracht van premies werknemersverzekeringen, ook het ontslagrecht is niet aan de orde. Er kan echter ook sprake zijn van een arbeidsovereenkomst 

Overeenkomst tot aanneming van werk
Sluit u met iemand een overeenkomst tot aanneming van werk, dan verplicht diegene zich om tegen een bepaalde prijs een bepaald resultaat op te leveren, bijvoorbeeld een kast te bouwen, of een administratie op te zetten. In tegenstelling tot een opdracht, waarbij het gaat om een hoeveelheid bestede tijd, gaat het bij aanneming van werk om het resultaat dat wordt bereikt.
U spreekt bijvoorbeeld af, dat een van tevoren vastgelegd resultaat wordt bereikt. Een voorbeeld is het inschakelen van een kunstenaar, die een kunstwerk aflevert. Er wordt dus betaald voor het eindresultaat, en niet per tijdseenheid. Het verschil met een opdracht is dat bij aanneming van werk sprake is van een resultaatverbintenis. Bij de overeenkomst tot aanneming van werk is geen sprake van loonheffing en afdracht van premies werknemersverzekeringen, ook het ontslagrecht is niet aan de orde. Er kan echter ook sprake zijn van een arbeidsovereenkomst 

Freelance-overeenkomst
Bij een freelance-overeenkomst gaat het meestal om een overeenkomst van opdracht. Er is dan geen sprake van loonheffing en afdracht van premies werknemersverzekeringen, ook het ontslagrecht is niet aan de orde. Er worden dan geen sociale premies afgedragen en ontslagrecht is niet aan de orde. Er kan echter ook sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. 

Uitzendovereenkomst
U kunt ook een uitzendkracht inhuren. De vergoeding voor de werkzaamheden van die uitzendkracht betaalt u aan het uitzendbureau. De uitzendkracht is immers bij dat bureau in dienst. U kunt zelf de hoogte van het loon bepalen, maar in de CAO voor uitzendkrachten is wel een minimumloonregeling opgenomen. Daarvan kunt u alleen afwijken als de uitzendkracht daarmee akkoord gaat.

Het uitzendbureau zorgt voor de sociale en fiscale afdrachten. Ook houdt het een gedeelte van de vergoeding zelf, als bemiddelingskosten. Het uitzendbureau zorgt voor de loonheffing en de afdracht van premies werknemersverzekeringen. Verder zal het uitzendbureau u bemiddelingskosten in rekening brengen. 

Vakantiewerkovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk moet voldoen aan de eisen die voor elke arbeidsovereenkomst gelden. Zo moeten het minimum(jeugd)loon en de vakantietoeslag er correct in worden opgenomen. Bij vakantiewerk is bijna altijd sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Een vakantiewerker moet minimaal dertien jaar zijn. Voor vakantiewerkers jonger dan 18 gelden speciale regels voor de aard van het werk en de arbeids- en rusttijden.
<< Buitenlandse studenten Tips bij het regelen van een stagiair(e) >>
Tips en Adviezen - Naar boven

- Copyright Zoekbijbaan.nl 2019