Tips en Adviezen


Buitenlandse studenten in dienst nemen
Als u buitenlandse studenten in dienst neemt moet u rekening houden met een aantal zaken. De student zal bijvoorbeeld in Nederland een woning moeten vinden. Vaak krijgen studenten die in Nederland komen studeren voorrang bij het vinden van een kamer (instellingen zoals bijv. Stadswonen hebben daar een voorrangsregeling voor). Als u geen internationaal bedrijf heeft zullen ze zich ook bezig moeten houden met de Nederlandse taal. Ze hebben wellicht moeite met het invullen van de belastingpapieren. 
Ook zullen er diverse vergunningen aangevraagd moeten worden. de belangrijkste die vantevoren geregeld moeten worden zijn;
- Visum/MVV,
- Tewerkstellingsvergunning,
- Verblijfsvergunning.
Een MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf) is vereist voor alle buitenlandse gasten die langer dan 3 maanden in Nederland zullen verblijven, met uitzondering van gasten die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen:
-         landen behorend tot de Europese Gemeenschap, inclusief de Europese Economische Ruimte (EER zijnde Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland 
-         Canada
-         de VS
-         Australië
-         Nieuw Zeeland
-         Japan
OPM: De EG landen zijn:
België
Denemarken
Duitsland
Ierland
Italië
Finland
Frankrijk
Griekenland                              
Groot Brittanië
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Zweden
toegetreden tot de EU per 1 mei 2004:
(Grieks deel) Cyprus
Estland
Hongarije
Letland
Litouwen
Malta
Polen
Slovenië
Slowakije
Tsjechië


N.B. Een TWV blijft voor deze landen  vooralsnog verplicht, m.u.v. Cyprus en Malta. 

De student zal ook rekening moeten houden met zijn verzekering. Heeft hij die van zichzelf of komt het aan op de ziektekosten van uw bedrijf? De student kan zijn eigen verzekering tijdelijk uitzetten wanner u deze verzekering voor hem regelt en later weer activeren als hij klaar is met de stage. Bij studeren in het buitenland moet je een andere verzekering hebben dan een reisverzekering. Deze vergoedt namelijk niet alle kosten. 
Voor wie moeten er vergunningen aangevraagd worden?
Niet-EU onderdanen
Iedere niet-EU onderdaan die in Nederland aankomt dient zich binnen 3 dagen aan te melden bij de Vreemdelingenpolitie in Alphen a/d Rijn (tel. 0172-521450) . 

Wie langer blijft dan 3 maanden moet ook een verblijfsvergunning aanvragen. In de regel is dit bij de gemeente waar de betreffende persoon woont. Uitzondering is de zgn "kennismigrant": Informatie over de kennismigrantenprocedure is beschikbaar op de website van de IND. (Immigratie- en Naturalisatiedienst). 
Korter dan 3 maanden?
Visum Kort Verblijf: de aanmelding voor een verblijf korter dan 3 maanden loopt niet via de Visa-dienst.  

Twee Typen Verblijfsvergunning
Er zijn twee soorten verblijfsvergunningen: een voor "studie" en een voor "arbeid in loondienst". 

Verblijfsvergunning voor "Studie"
Studenten in de bachelors, masters of doctoraalfase vragen een verblijfsvergunning voor studie aan. 

Verblijfsvergunning voor "Arbeid in Loondienst"
Alle andere gasten (promovendi, PhD-studenten, gastmedewerkers etc) van buiten de EU/EER hebben een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst nodig, ook al is er geen sprake is van een dienstverband of salaris. 

De Aanvraag van een Verblijfsvergunning (VVR)
Uw gast dient de VVR-formulieren volledig ingevuld in te leveren bij de gemeente waar hij/zij woont. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden bij het loket op het gemeentehuis. Uitzondering is de zgn "kennismigrant": deze dienst de aan verblijfsvergunning aan te vragen bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).  

Leges
De legeskosten zijn EURO 188 (dd. dec. 2005).
TBC keuring
Bovendien moeten al Uw gasten (m.u.v. personen uit de EG, de EER, Canada, de VS, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, Zwitserland, Israël, Suriname, Monaco en Vaticaanstad) een TBC-keuring ondergaan.  De aanmaak van het VVR-document wacht op de uitslag van de TBC-test.
Formulier en bijlagen
Naast het invullen van de benodigde formulieren zijn de volgende bijlagen, die voor een deel uit de VVR-aanvraag van de hoofdaanvrager gekopieerd kunnen worden, noodzakelijk:
-         een ingevuld general information form;
-         een uitnodigings- c.q. aanstellingsbrief met vermelding van de periode en de wijze van financiering;
-         bewijsstukken omtrent de financiering;
-         een kopie van een internationale credit card of het nummer van een Nederlandse bankrekening op naam van betrokkene;
-         een (gelegaliseerde) geboorte-akte
-         een kopie van het paspoort (personalia, geldigheidsduur, het visum en het stempel van de inreisdatum;
-         per persoon 1 pasfoto die voldoet aan de Nederlandse eisen;
-         een ziektekostenverzekering;
-         een kopie van de inschrijving in de GBA, bij verblijf van langer dan 4 maanden (wordt geregeld tijdens de afspraak op het gemeentehuis);
alsmede
voor studenten:
-         een kopie van de collegekaart.
voor staf:
-         een kopie van de TWV (of de aanvraag daarvoor);
-         een ingevulde werkgeversverklaring.
voor het gezin:
-         een kopie van de inschrijving van het huwelijk in de GBA (M46a)
-         een kopie van de gelegaliseerde huwelijksakte;
-         kopieën van gelegaliseerde geboorteaktes
Uw gast kan zelf een re-entry (terugkeervisum) vergunning aanvragen via de website www.ind.nl

Buitenlandse werknemers in dienst nemen
Om op een legale wijze buitenlandse werknemers in dienst te nemen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De buitenlandse werknemer moet een verblijfsvergunning hebben. Werkgever en werknemer moeten vervolgens een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Op deze regel bestaan echter weer uitzonderingen, dus laat u goed voorlichten.
Voor u als werkgever is het belangrijk te weten wat uw verantwoordelijkheden zijn als u personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben arbeid laat verrichten. Hier kunt u lezen wat uw verplichtingen zijn volgens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en hoe deze verbonden zijn met de Wet op de identificatieplicht. 

Wanneer bent u werkgever in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen?
Als u een vreemdeling arbeid laat verrichten bent u werkgever in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen. Ook als u een vreemdeling, die u niet zelf in dienst heeft, arbeid laat verrichten, bent u werkgever in de zin van deze wet.
U bent dus ook werkgever in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen als u iemand laat werken via een uitzendbureau, loonbedrijf of onderaannemer.
Hierbij kunnen ook particulieren als werkgever worden beschouwd, bijvoorbeeld als u anderen een verbouwing voor u laat uitvoeren, of als u huishoudelijke hulp of kinderoppas heeft.
Het komt regelmatig voor dat een persoon meer dan één werkgever heeft, bijvoorbeeld het bedrijf waar de vreemdeling voor werkt en het uitzendbureau dat hem uitleent. De werkgevers zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen.
Per 1 januari 2005 is de bestuurlijke boete ingevoerd in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). De Arbeidsinspectie krijgt hiermee de mogelijkheid om een werkgever een boete op te leggen als deze vreemdelingen zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning in dienst heeft. Deze boete kan oplopen tot 8.000 euro per illegaal werkende werknemer.

Wie mag u onder welke voorwaarden laten werken?
Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of die van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.
De landen van de EER zijn de landen van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers, met uitzondering van de landen uit Midden- en Oost-Europa die per 1 mei 2004 zijn toegetreden (Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Polen en Slovenië).
Dit betekent dat personen met nationaliteiten van de volgende landen in Nederland mogen werken:
·         Nederland
·         België
·         Cyprus
·         Denemarken
·         Duitsland
·         Finland
·         Frankrijk
·         Griekenland
·         Groot-Brittannië
·         Ierland
·         Italië
·         Luxemburg
·         Liechtenstein
·         Malta
·         Noorwegen
·         Oostenrijk
·         Portugal
·         Spanje
·         IJsland
·         Zweden
·         Zwitserland. 
Personen uit alle andere landen mogen alleen in Nederland werken als:
·         ze beschikken over een geldig verblijfsdocument waarop de aantekening staat: ‘Arbeid is vrij toegestaan’, of:
·         ze beschikken over een paspoort met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen, met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’, of:
·         u als werkgever beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning voor deze vreemdelingen en de vreemdelingen over een geldige verblijfstitel.
Op grond van internationale verdragen mogen enkele andere groepen vreemdelingen in Nederland werken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Vreemdelingen van buiten de EER en Zwitserland, die niet kunnen aantonen dat arbeid voor hen vrij is toegestaan of voor wie u geen tewerkstellingsvergunning heeft, mogen dus niet in Nederland werken. Laat u hen toch werken, dan overtreedt u de Wet arbeid vreemdelingen en is er sprake van illegale tewerkstelling.
Voor werknemers uit de Midden- en Oost-Europese landen die per 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden geldt in ieder geval tot 1 mei 2006 nog geen vrij verkeer van werknemers. 

Wat zijn de regels voor het inhuren van freelancers en zelfstandigen?
Als u zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en freelancers uit de nieuwe lidstaten voor u laat werken heeft u geen tewerkstellingsvergunning nodig, als zij daadwerkelijk als zelfstandige werken. Als ze feitelijk in loondienst werken, is een tewerkstellingsvergunning nodig. De Arbeidsinspectie controleert in individuele gevallen of er sprake is van zelfstandigen of niet. Hierbij kijkt zij of de persoon in kwestie
·         geheel voor eigen risico werkt
·         werkt tegen een prijs die volledig en rechtstreeks aan hemzelf wordt betaald
·         zelf beslist over de keuze van het werk, de arbeidsomstandigheden en de prijsafspraak.
Voor overige vreemdelingen geldt dat alleen als de vreemdeling de aantekening ‘arbeid is vrij toegestaan’ op de verblijfsvergunning heeft staan of een verblijfsvergunning voor die arbeid als zelfstandige heeft, een tewerkstellingsvergunning niet nodig is. Er mag in die situatie uiteraard geen sprake zijn van een verkapte vorm van dienstbetrekking. Het is verstandig om altijd het verblijfsdocument van een zelfstandige te controleren.

Personen uit de EER, ook uit de nieuwe lidstaten, mogen zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven.

Wat zijn de regels voor kenniswerkers?
Sinds 1 mei 2004 hoeven buitenlandse wetenschappers met een beurs, gastdocenten en deelnemers aan uitwisselingsprogramma’s van de Europese Unie niet langer een tewerkstellingsvergunning aan te vragen.
Dit staat in de wijziging van een besluit bij de Wet arbeid vreemdelingen van staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant.
Sinds 1 oktober 2004 kunnen kenniswerkers met een inkomen van meer dan 45.495 euro (jonger dan 30 jaar 33.363 euro) zonder tewerkstellingsvergunning aan de slag. Hiermee wil het kabinet Nederland aantrekkelijk maken als vestigingsplaats. Het gaat bijvoorbeeld om deskundigen op het terrein van ICT, wetenschappelijk onderzoek en technologie. Voorwaarde is dat de werkgever een verklaring/contract met de Immigratie- en Naturalisatiedienst ondertekent. De kenniswerker heeft dan alleen een verblijfsvergunning als kenniswerker nodig om in Nederland te blijven en als kenniswerker te werken. Prostituees vallen niet onder de definitie van kenniswerkers. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het wordt ook mogelijk om tewerkstellingsvergunningen te verlengen. Tot nu toe moeten werkgevers de hele procedure voor de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning opnieuw doorlopen als werkzaamheden uitlopen. De verlenging is alleen mogelijk als de buitenlander in totaal minder dan drie jaar werkt in Nederland. Na drie jaar krijgen vreemdelingen automatisch permanent toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De beperking moet dat voorkomen. 

Echtgenoten
Echtgenoten van kenniswerkers uit het buitenland kunnen sinds maart 2005 een vrijstelling krijgen van de tewerkstellingsvergunning. Dit houdt in dat zij zonder meer in Nederland aan de slag kunnen. De vrijstelling maakt het voor kenniswerkers aantrekkelijker om in Nederland te gaan werken, omdat bij de keuze voor een bepaald land van belang is dat de partner ook snel een baan kan aanvaarden. De partner van de kenniswerker verliest de vrijstelling als het samenleefverband binnen drie jaar wordt beëindigd.

Hoe komt u aan een tewerkstellingsvergunning?
U moet eerst gedurende een periode van vijf weken zowel zelf als via het dichtstbijzijnde Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) al het mogelijke doen om werknemers te werven uit Nederland of de EER-landen (met uitzondering van de nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa). Als de vacature dan niet is vervuld kunt u bij het CWI een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Het CWI neemt dan binnen vijf weken een beslissing op uw aanvraag.
Tewerkstellingsvergunningen of informatie over de procedure kunt u aanvragen bij:
CWI Juridische Zaken
Postbus 883
2700 AW Zoetermeer
tel. 079-7502903
fax. 079-7502988
Een tewerkstellingsvergunning wordt alleen verleend als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De belangrijkste zijn dat:
·         u zich voldoende heeft ingespannen om personeel uit Nederland of EER-landen (met uitzondering van de nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa) te werven
·         er (binnen een redelijke termijn) geen aanbod beschikbaar zal zijn uit deze landen
·         de vreemdeling beschikt over een voor het verrichten van arbeid geldige vergunning tot verblijf
·         de vreemdeling tenminste het volledige minimummaandloon gaat verdienen, ongeacht of hij de werkzaamheden in deeltijd gaat verrichten
·         de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of arbeidsverhoudingen in uw bedrijf minimaal op het niveau liggen dat wettelijk vereist is en/of in de bedrijfstak gebruikelijk is (u moet bijvoorbeeld het van toepassing zijnde CAO-loon betalen)
·         passende huisvesting voor de vreemdeling beschikbaar is.
Voor sommige groepen vreemdelingen (waaronder asielzoekers, stagiairs en studenten) en/of voor bepaalde werkzaamheden geldt een versoepeld beleid ten aanzien van de verlening van een tewerkstellingsvergunning. Voor nadere informatie over de afwijkende regels voor deze groepen of activiteiten kunt u zich tot het CWI wenden.
Zolang geen tewerkstellingsvergunning is verstrekt mag u de vreemdeling voor wie u een tewerkstellingsvergunning aanvraagt niet laten werken. 
Tip
Zorg dat u, of degene die u wilt laten werken, tijdig de procedure start voor een vergunning tot verblijf. De doorlooptijd van deze procedure hangt af van het land van herkomst en kan oplopen tot meer dan drie maanden. Het is raadzaam om deze procedure alvast te (laten) starten, ook als het nog onzeker is of u gebruik zult maken van de diensten van de persoon die u op het oog heeft.
<< ECABO
Tips en Adviezen - Naar boven

- Copyright Zoekbijbaan.nl 2019