Tips en Adviezen


Vakantiedagen en betaald verlof

Iedere werknemer heeft recht op tenminste vier maal het aantal afgesproken arbeidsdagen per week. Dus bij voltijdsdienstverband 20 dagen. Maar in de meeste contracten en CAO´s ligt dat aantal hoger. Geadviseerd wordt om vakantiedata schriftelijk vast te leggen.
 
Een werknemer heeft recht op een vakantieperiode van minimaal twee weken aaneengesloten of tweemaal één week in de periode tussen 1 juni en 1 september. Voor meer vakantiedagen moet de werkgever toestemming geven. Tegenwoordig kan vakantie zelfs in uren worden opgenomen (bijvoorbeeld wegens zorgplichten enige uren per dag).
 
Niet genoten vakantiedagen worden doorgeschoven naar het volgende jaar. De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar. Ook een CAO kan daarover bepalingen bevatten. De bovenwettelijke vakantiedagen kunnen tegenwoordig worden afgekocht. Voor deze dagen kan een koppeling worden gelegd met regelingen zoals voor extra pensioenopbouw of aanschaf van een PC.
 
Zodra een werknemer in dienst komt, begint deze vakantierechten op te bouwen. En dat duurt zolang deze recht heeft op loon. Dus zelfs als deze ziek is, zij het dat tijdens ziekte de aanspraak beperkt is tot het aantal dagen dat een werknemer in zes maanden kan opbouwen. Tijdens ziekte kunnen geen vakantiedagen worden opgenomen, terwijl een zieke werknemer toch wel in die periode op vakantie kan zijn geweest.
 
Een werknemer heeft geen aanspraak op vakantie in de volgende gevallen:
- Als deze zonder goede reden weigert door de werkgever aangeboden passende arbeid te verrichten.
- Als de werknemer een ziekte heeft die het gevolg is van een gebrek waarover de werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst opzettelijk onjuiste informatie heeft verschaft.
- Of als de werknemer door zijn toedoen de genezing heeft vertraagd.
In deze gevallen bestaat trouwens ook geen verplichting tot het doorbetalen van loon. Alle regels over opbouw van vakantiedagen leveren boeiende, maar ook ingewikkelde rekensommen op. Raadpleeg bij twijfel dus een deskundige.
Er is ook nog een mogelijkheid tot verlofsparen. Een werkgever kàn deze regeling aanbieden, en daarvoor ook regels opstellen.
 
 
Politiek verlof

Een werknemer heeft recht op (onbetaald) verlof om als lid vergaderingen van de Eerste Kamer of rechtstreeks gekozen organen bij te wonen. (geldt niet voor de Tweede Kamer).
 
 
Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Een werkneemster heeft recht op zes weken zwangerschapsverlof voor de vermoedelijke bevallingsdatum en op tien weken bevallingsverlof daarna. Het zwangerschapsverlof kan maximaal met twee weken worden ingekort. Deze dagen mogen dan bij het bevallingsverlof worden geteld. De werkneemster heeft gedurende deze periode recht op een uitkering die de werkgever echter moet aanvragen bij het UWV. Dit moet uiterlijk twee weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
 
 
Adoptieverlof en verlof in verband met pleegzorg

De werknemer die een kind adopteert of als pleegkind opneemt, heeft recht op maximaal vier weken. Deze dagen kunnen in een periode van maximaal 16 weken worden opgenomen, nadat het kind is opgenomen in het gezin.
 
 
Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

Een werknemer heeft wettelijk het recht op verlof bij:
- Zeer persoonlijke omstandigheden.
- Een door de wet of overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting die niet in de eigen tijd kan plaatsvinden.
- De uitoefening van het actief kiesrecht.
- En het kraamverlof.

Het kraamverlof geeft de werknemer recht op maximaal twee doorbetaalde verlofdagen gedurende vier weken na de bevalling van de echtgenote of partner of degene waarvan hij het kind erkent.
In CAO ´s of arbeidscontracten gelden voorts vaak regelingen over huwelijk, verhuizing, jubilea en of artsenbezoek.
 
 
Kortdurend zorgverlof

Onder specifieke omstandigheden, heeft een werknemer recht op maximaal tien dagen (bij een volledig dienstverband) verlof gedurende maximaal 12 maanden. Raadpleeg hiervoor een deskundige.
 
 
Ouderschapsverlof

Een werknemer heeft recht op maximaal 13 weken (bij een volledige baan) gedurende maximaal een aaneengesloten periode van maximaal zes maanden een halve week vrij. Het is een onbetaald verlof, tenzij er in de CAO of het arbeidscontract iets anders is geregeld.
 
Opzegtermijnen

In een arbeidsovereenkomst kunt u de opzegtermijn voor de werknemer opnemen. Gaat het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan moet het tijdstip van het beëindigen van de overeenkomst expliciet in de overeenkomst staan.
 
 
Werktijden

De hoofdregels voor werktijden zijn:
  • een werkdag duurt maximaal 9 uur (zonder overwerk) en een werkweek maximaal 45 uur.
  • op zondag wordt niet gewerkt, tenzij anders is afgesproken. Uitzonderingen zijn wanneer zondagswerk uit het werk voortvloeit of als de bedrijfsomstandigheden het noodzakelijk maken en de OR of personeelsvertegenwoordiging ermee instemmen.
 
 
Proeftijd

Een proeftijd moet u altijd schriftelijk vastleggen. Tijdens deze proeftijd kunnen u en de werknemer beiden de arbeidsrelatie verbreken, zonder de reden ervoor op te geven. U moet echter wel een schriftelijke reden van opzegging geven als de werknemer u daarom vraagt.
Bij een arbeidsovereenkomst van maximaal twee jaar mag u een proeftijd van maximaal één maand vaststellen. Bij een contract van twee jaar of meer een proeftijd van maximaal twee maanden.
 
 
Bedrijfsovername

Als een bedrijf wordt overgenomen, neemt het overnemende bedrijf ook al het personeel over. Alle rechten en plichten gaan over op de nieuwe eigenaar.
Bij de overname kan geen wijziging van de arbeidsovereenkomst worden bedongen. Deze regeling beschermt werknemers tegen ontslag en verslechtering van hun arbeidscontract.
De oude werkgever is tot een jaar na de overname hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan voor het tijdstip van de overname.
 
 
 
<< Tips bij het regelen van een stagiair(e)
Tips en Adviezen - Naar boven

- Copyright Zoekbijbaan.nl 2019