Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Onder de in deze gebruiksvoorwaarden met een beginhoofdletter gebruikte begrippen wordt verstaan:
1.1 CV: een curriculum vitae, een beknopt overzicht met gegevens over de SB-zoekende, zijn studie- en werkervaring en overige persoonlijke gegevens.
1.2 CV-database: de door SM/ZB.nl aangelegde database met daarin het Profiel en indien toegevoegd het CV van SB-zoekende, al dan niet in geanonimiseerde vorm.
1.3 Dienst: de dienst die SM/ZB.nl aan SB-zoekende verlenen door onder meer via Website(s) toegang te geven tot een Profiel alsmede tot de Vacaturedatabase - en welke nader is beschreven op Website(s) en in artikel 3.1 van deze Gebruiksvoorwaarden.
1.4 Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden zoals omschreven in dit document.
1.5 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.6 Licentie: ruime, kosteloze, onherroepelijke, eeuwigdurende, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve toestemming aan SM/ZB.nl.om in het kader van de Dienst verstrekte informatie (al dan niet gedeeltelijk) te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en/of openbaar te maken, waaronder in ieder geval begrepen voor doeleinden gerelateerd aan de Dienst en/of publicaties van SM/ZB/nl.
1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Profiel aanmaakt op de Website(s) en/of anderszins van de Dienst gebruik maakt.
1.8 Profiel: persoonlijke sectie voor de SB-zoekende op de Website(s) die wordt gecreëerd wanneer deze zich aanmeldt voor de Dienst.
1.9 SB-zoekende: De Stage- en/of Bijbaanzoekende, een natuurlijke persoon die een Profiel aanmaakt op de Website(s) en/of anderszins van de Dienst gebruik maakt.
1.10 SM/ZB.nl: Stagemotor.nl, Zoekbijbaan.nl en Startersbanen.nl zijn handelsnamen van Melon Software B.V. en daaraan gelieerde groepsondernemingen, gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden en gevestigd aan de Fascinatio Boulevard 252, 3065 WB te Rotterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 24309347.
1.11 Vacatures: daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures van Opdrachtgever.
1.12 Vacature-database: de door SM/ZB.nl aangelegde database met daarin de vacatures van Opdrachtgevers.
1.13 Wachtwoord: het door SB-zoekende opgegeven wachtwoord om toegang te krijgen tot uw Profiel en gebruik te kunnen maken van de Dienst.
1.14 Website(s): de websites via welke SM/ZB.nl haar Dienst aanbiedt en welke toegankelijk is via www.stagemotor.nl en www.zoekbijbaan.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website(s) door SB-zoekende en het verlenen van de Dienst aan SB-zoekende.
2.2 SM/ZB.nl wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van SB-zoekende van de hand.
2.3 Eventuele afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen SM/ZB.nl en SB-zoekende zijn overeengekomen.
2.4 SM/ZB.nl hebben te allen tijde het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op Stagemotor.nl en Zoekbijbaan.nl te vinden. Indien SB-zoekende het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert SB-zoekende daarmee de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien SB-zoekende niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is het SB-zoekende niet langer toegestaan de Dienst te gebruiken. Het is derhalve raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3: Dienst

3.1 De Dienst betreft de Dienst van SM/ZB.nl en alle rechtshandelingen in de relatie tussen SM/ZB.nl en SB-zoekende, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de mogelijkheid voor SB-zoekende om via het Profiel een CV aan te maken, welke wordt opgenomen in de CV-database, alsmede om naar Vacatures van Opdrachtgevers te zoeken in de Vacaturedatabase, met het doel te solliciteren op een passende Vacature en vindbaar te zijn voor werkgevers.
3.2 SM/ZB.nl proberen SB-zoekende en Opdrachtgever tot elkaar te brengen. SM/ZB.nl zijn echter nadrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen SB-zoekende en Opdrachtgever wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. Bovendien kunnen SM/ZB.nl niet garanderen dat een Opdrachtgever daadwerkelijk een overeenkomst met SB-zoekende zal sluiten, dan wel dat SB-zoekende en Opdrachtgever aan elkaars wensen voldoen.

Artikel 4: Aanmelding, Wachtwoord, Profiel en Inlogprocedure

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient SB-zoekende een Profiel aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website(s) en in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.
4.2 Alleen een SB-zoekende die (wettelijk) bevoegd dan wel gerechtigd is om gebruik te maken van de Website(s) en de Dienst af te nemen, is gerechtigd een Profiel aan te maken.
4.3 SM/ZB.nl behouden zich het recht voor een Profiel of de inhoud van een CV in te korten, te wijzigen of te verwijderen, indien dit naar het oordeel van SM/ZB.nl noodzakelijk is in verband met bepaalde in artikel 4.1.
4.4 SB-zoekende dient tijdens het aanmaken van het Profiel een Wachtwoord op te geven, welke in combinatie met het opgegeven e-mailadres toegang geeft tot het Profiel. SB-zoekende is zelf verantwoordelijk voor en zal zorgvuldig omgaan met zijn Profiel en Wachtwoord.
4.5 SB-zoekende erkent dat zijn Profiel en Wachtwoord persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar. Het is dan ook niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken.
4.6 SM/ZB.nl mogen er vanuit gaan dat SB-zoekende is wie hij zegt dat hij is in zijn Profiel.
4.7 SB-zoekende zal zodra hij weet of redenen heeft om te vermoeden dat een Wachtwoord en bijbehorend e-mailadres in handen is gekomen van onbevoegde derden, SM/ZB.nl daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, onverminderd de eigen verplichting van SB-zoekende om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het Wachtwoord.
4.8 SM/ZB.nl behouden zich het recht voor de inlogprocedure en/of het Wachtwoord te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van (het functioneren van) de Dienst.

Artikel 5: (Persoons)gegevens

5.1 SB-zoekende gaat akkoord met de Privacy Statement, die deel uitmaakt van de Gebruiksvoorwaarden.
5.2 SB-zoekende dient zelf zorg te dragen dat de gegevens die deel uit maken van het aangemaakte Profiel op de Website(s), waaronder maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens en het CV, steeds juist, actueel en volledig zijn.
5.3 SB-zoekende mag de (persoons)gegevens van derden die hem via Website(s) openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Opdrachtgever, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op een passende Vacature. Het is voor SB-zoekende niet toegestaan om via de Website(s) verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.
5.4 SB-zoekende stemt ermee in dat het verstrekken van gegevens bij het aanmaken van het Profiel het toevoegen van een CV aan het Profiel op de Website(s), gelijk staat aan het geven van een Licentie, onder meer om deze op te nemen in de CV-database van SM/ZB.nl en anderszins aan te wenden voor het verlenen van de Dienst, waaronder verstrekking aan Opdrachtgevers.
5.5 Indien SB-zoekende zijn Profiel om welke reden dan ook op 'niet beschikbaar' zet of beëindigd, blijft de Licentie als bedoeld in 5.4 onverkort van kracht. Daarin opgenomen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Privacy Statement.

Artikel 6: Gebruik van de Dienst

6.1 Het is SB-zoekende niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het SB-zoekende niet is toegestaan om
  • de Vacaturedatabase en CV-database op enige wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke of rechtmatige wijze te gebruiken en/of in te zien,
  • inbreuk te maken op de rechten van SM/ZB.nl of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of privacyrechten,
  • onware of misleidende informatie af te geven in het kader van de Dienst,
  • in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving,
  • in strijd te handelen van de Gebruiksvoorwaarden,
  • te handelen op onrechtmatige wijze of op een wijze die de belangen en goede naam van SM/ZB.nl schaden.
6.2 Elk gebruik van de Dienst door SB-zoekende zijn voor eigen risico, rekening en verantwoording van SB-zoekende.
6.3 SB-zoekende is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die via het e-mailadres en Wachtwoord-combinatie en aldus het Profiel worden verricht.

Artikel 7: Gebruik van de Vacature-database

7.1 SB-zoekende erkent dat SM/ZB.nl producent is van de Vacature-database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de Vacature-database. SB-zoekende garandeert slechts gebruik te zullen maken van de Vacature-database voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.
7.2 SB-zoekende gebruikt de Vacature-database slechts voor persoonlijk gebruik en met het oog op het solliciteren op een concrete, passende en openstaande Vacatures en alleen voor zover de beoogde Vacatures uit de Vacature-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op de CV.
7.3 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, is het SB-zoekende toegestaan om een beperkt (in de zin van artikel 7.2) aantal Vacatures op te vragen door middel van het downloaden en/of printen daarvan.

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website(s), CV-database, Vacaturedatabase en de Dienst berusten bij SM/ZB.nl en/of diens licentiegevers, met uitzondering van informatie die onder de reikwijdte van de Licentie valt.
8.2 Het is SB-zoekende niet toegestaan de Website(s) of enige inhoud daarvan, waaronder inbegrepen (delen van) de CV- en Vacaturedatabase, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SM/ZB.nl, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het SB-zoekende niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SM/ZB.nl, een substantieel gedeelte en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de vacaturedatabank en/of de CV-database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankwet, een en ander behoudens dwingendrechtelijke uitzonderingen en/of behoudens als toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 SB-zoekende vrijwaart SM/ZB.nl tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door SB-zoekende met behulp van de Dienst verrichte activiteiten, zoals gegevens in het Profiel of CV, op enigerlei wijze onrechtmatig zijn en/of gerelateerd zijn aan en/of voortvloeien uit het door SB-zoekende niet-nakomen van de Gebruiksvoorwaarden.
9.2 SM/ZB.nl zullen zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te kunnen verlenen. SM/ZB.nl garanderen echter niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is noch dat de Dienst foutloos zal worden geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 SM/ZB.nl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de levering van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van SM/ZB.nl, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
10.2 SM/ZB.nl zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst en/of gebruik van de Website(s), inclusief gebruik door derden.
10.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat SB-zoekende de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij SM/ZB.nl. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SM/ZB.nl vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11: Duur en beëindiging

11.1 SB-zoekende heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en het Profiel te beëindigen.
11.2 SM/ZB.nl zijn te allen tijde - zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg - gerechtigd om (i) de activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, (ii) het Profiel van SB-zoekende tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, (iii) de Dienst te beëindigen, en/of (v) te weigeren om de Dienst aan SB-zoekende te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien SB-zoekende handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de SM/ZB.nl van mening zijn dat uw handelen schade of aansprakelijkheid aan SB-zoekende, derden of aan de Dienst kunnen toebrengen. SM/ZB.nl zijn hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens SB-zoekende.

Artikel 12: Diversen

12.1 Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die tussen SB-zoekende en SM/ZB.nl ontstaan in verband met en/of gerelateerd aan het gebruik van de Dienst en/of Website(s), zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.
12.3 SM/ZB.nl mogen rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal SB-zoekende daarvan op de hoogte stellen. Indien SB-zoekende deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, dient SB-zoekende het gebruik van de Dienst staken en zijn Profiel beëindigen.
12.4 Onverminderd eventueel voor de SM/ZB.nl bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen SB-zoekende en SM/ZB.nl voor het gebruik van Website(s) en de Dienst te bewaren, zijn SM/ZB.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor SB-zoekende toegankelijk te houden.
12.5 Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. SM/ZB.nl en SB-zoekende verplichten zich in te spannen om tot een geldig beding te komen dat zo veel mogelijk overeenstemt met het nietige of vernietigde beding.